MailChimp สามารถเชื่อมต่อกับระบบ eCommerce เช่น Shopify, Magento, WooCommerce หรือ Bigcommerce ทำให้สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทสินค้า ราคาที่ซื้อ อย่างอัตโนมัติ เเละทราบพฤติกรรมของลูกค้าที่ทำบนเว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกเเบบกลยุทธ์การส่ง Email ได้หลากหลาย สะดวกสบาย และตรงใจลูกค้ามากขึ้น