MailChimp + eCommerce

MailChimp สามารถเชื่อมต่อกับระบบ eCommerce เช่น Shopify, Magento, WooCommerce หรือ Bigcommerce ทำให้สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ [...]