การ Login เข้าสู่ระบบ Admin

เข้าหน้า Login ผ่าน URL: //{domain}/wp-login.php เมื่อเข้าแล้วหน้า Login จะเป็นแบบรูปด้านล่าง   หน้า Login กรอก Username และ Password [...]