เข้าหน้า Login ผ่าน URL: //{domain}/wp-login.php เมื่อเข้าแล้วหน้า Login จะเป็นแบบรูปด้านล่าง

 
หน้า Login

กรอก Username และ Password ของ Admin แล้วกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้า Admin

เมื่อ Login แล้วจะเข้าสู่หน้า Admin แบบรูปด้านล่าง ซึ่งในหน้านี้ใช้จัดการ Posts, Media, Pages, Comments และเนื้อหาอื่นๆ ได้

 หน้า Admin

และเมื่อ Login เป็น Admin แล้วในหน้าเว็บจะมี Tab สีดำๆ ด้านบน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเนื้อหาในแต่ละหน้าได้

 
Tab สีดำๆ ด้านบน แสดงผลเมื่อ Login เป็น Admin แล้ว