ในการจัดการ Post สามารถทำได้โดยการกดเมนู Posts ในหน้า Admin

 เมนู Posts ในหน้า Admin

เมื่อเลือกเมนูแล้วจะเข้าสู่หน้ารายการ Post ทั้งหมด (All Posts) ในหน้านี้สามารถ จัดการ Post ต่างๆ ได้


การเพิ่ม Post

การเพิ่ม Post สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Add New ในหน้า All Posts เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่ม Post ใหม่

ปุ่ม Add New ในหน้า Posts

ในหน้าเพิ่ม Post (Add New Post) สามารถกำหนด Title ของ Post, เนื้อหา, Permalink (URL ของหน้า Post นี้), Format (รูปแบบการแสดงผลของโพส), Categories (หมวดหมู่ของเนื้อหา), Tags และ Featured Image ได้

 
หน้า Add New Post
 
ส่วนจัดการ Categories, Tags และ Featured Image
  • ระหว่างการเขียน Post หากเขียนยังไม่เสร็จสามารถบันทึกโดยไม่เผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Save Draft
  • สามารถดูได้ว่า Post ที่กำลังเขียนออกมาเป็นอย่างไร ในหน้าเว็บจริง โดยการกดปุ่ม Preview
  • สามารถลบ Post ชั่วคราวได้ โดยการย้าย Post ไปที่ถังขยะ (Trash) โดยการกดปุ่ม Move to Trash
  • สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Publish

การแก้ไข Post

การแก้ไข Post สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Post ที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

 
เมนู Edit และ Quick Edit

ถ้ากดปุ่ม Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไข Post ซึ่งมี Form แบบเดียวกับหน้า เพิ่ม Post ใหม่ แต่ถ้ากดปุ่ม Quick Edit จะมี Form ในการแก้ไข Post ปรากฎ ตามรูปด้านล่าง

 Form สำหรับแก้ Post เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

เมื่อแก้ไข Post เสร็จแล้วกดปุ่ม Update เนื้อหาในหน้า Post ที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที


การลบ Post

ขั้นตอนของการลบ Post ใน WordPress ประกอบด้วย

  • การย้าย Post ไปยังถังขยะ (Trash) เพื่อลบ Post ชั่วคราว ซึ่งสามารถกู้คืนจากถังขยะกลับมาในภายหลังได้
  • การลบ Post อย่างถาวรโดยลบมันออกไปจากถังขยะ

การลบ Post เดียวสามารถทำได้โดยการเลือก Post ที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Trash เพื่อทำการลบ Post ชั่วคราว

เมนู Trash ใช้ย้าย Post ไปยังถังขยะ

สามารถลบหลาย Post ได้โดยการติ๊กเลือก Post ที่ช่อง Check Box ด้านซ้ายสุด แล้วเลือก Move to Trash ตรง Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply

 

 เลือก Post ที่จะลบโดยติ๊กเลือกที่ช่อง Check Box ด้านหน้า
 
เลือก Move to Trash ที่ Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply

สามารถจัดการ Post ในถังขยะได้โดยการเลือกเมนู Trash เพื่อไปยังหน้ารายการ Post ที่ถูกลบ

 
เมนู Trash

ในแต่ละ Post ในหน้า Trash เราสามารถกู้คืน (Restore) หรือ ลบถาวรได้ (Delete Permanently)

 

เมนูสำหรับการกู้คืน (Restore) และ การลบถาวร (Delete Permanently)