ในการจัดการ Category สามารถทำได้โดยการกดเมนู Posts ในหน้า Admin แล้วเลือก Categories

 
เมนู Posts ในหน้า Admin
 
เมนู Categories

การเพิ่ม Category

เราสามารถเพิ่ม Category ใหม่สามารถเพิ่มได้โดยใช้ Form ในหน้า Categories ได้เลย

Form สำหรับเพิ่ม Category ใหม่

ใน Form เพิ่ม Category สามารถกำหนด ชื่อของ Category, Slug — ส่วนที่จะแสดงใน URL, Parent — Category หัวเรื่องก่อน Category นี้ และ Description — รายละเอียดของ Category


การแก้ไข Category

การแก้ไข Category สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Category ที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

 
เมนู Edit และ Quick Edit

ถ้ากดปุ่ม Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไข Category ซึ่งมี Form แบบเดียวกับตอน เพิ่ม Category ใหม่

แต่ถ้ากดปุ่ม Quick Edit จะมี Form ในการแก้ไข Category ปรากฎ ตามรูปด้านล่าง

               Form สำหรับแก้ Category เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

เมื่อแก้ไข Category เสร็จแล้วกดปุ่ม Update Category เนื้อหาของ Category ที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที


การลบ Category

การลบ Category สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Category ที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

 
เมนูลบ Category